လူၾကမ္းေတာ့ နတ္ၾကမ္း မခံႏိုင္ (သုိ႔မဟုတ္) နတ္ေၾကာက္ေျပးရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး (ျဖစ္ရပ္မွန္)

“လူၾကမ္းေတာ့ နတ္ၾကမ္း မခံႏုိင္ (သုိ႔မဟုတ္) နတ္ေၾကာက္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး” ရြာမွာ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ ေနရာေရြးဆိုေတာ့ ေတာင္ဘက္က ေညာင္ပင္ေအာက္ ကြက္လပ္ပဲ အေကာင္းဆံုးလို႔ ျမင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာ ေညာင္ပင္ႀကီးက ခံေနတယ္။ တကယ္လို႔ ေလတိုက္ၿပီး ေညာင္ကိုင္းက်ိဳး က်ရင္ ဆိုတာ ထည့္တြက္ ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဲဒီေနရာကို ႀကိဳက္တယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္ရင္ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ေညာင္ပင္ကို ခုတ္ရမယ္။ ခက္တာက ေညာင္ပင္ဆိုရင္ နတ္စင္တင္လိုက္ေတာ့ ပိုၿပီး ျပႆနာ ႐ႈပ္တယ္။ ေညာင္ပင္ ခုတ္ရင္ သူတို႔ရြာက လာၿပီး ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ေညာင္ေစာင့္နတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပႆနာ တက္ရမွာ။ေညာင္ပင္ဆိုလို႔ ေသးေသးေလးလို႔ မထင္လိုက္နဲ႔။ လူငါးေယာက္ဖက္စာေလာက္ ေအာက္ေျခကရွိတယ္။ ရြာတည္စ ေလာက္ကတည္းက သက္တမ္းရင့္ ေညာင္ပင္ႀကီး။ … Read more