တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးရဦးေရ

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးရဦးေရ

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂုဏ္ထူးရဦးေရမ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေအာင္ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးဦးေရျပဇယား

ဂုဏ္ထူးရ အမ်ားဆုံးကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ (ေက်ာင္းေျဖ ျပင္ပေျဖႏွင့္ က်ား၊မ ေအာင္ခ်က္ျပဇယား)

ျပင္ပေျဖ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒႀကီး

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ေအာင္ခ်က္ ၃၂.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း စာေျဖသူ ၉၁၀၂၂၉ ေယာက္ေျဖဆိုၿပီး၊ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူေပါင္း ၂၉၁၇၉၈ ေယာက္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ (ဘာသာတြဲအလိုက္ က်ား၊မ ေအာင္ခ်က္ျပဇယား)

ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒႀကီး

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ထူးျခားေသာ အေျခအေန႐ွိ စာေျဖသူမ်ားစာရင္း

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ (၂၀၁၅ မွ ယခုႏွစ္အထိ) ေအာင္ခ်က္ျပ ႏိႈင္းယွဥ္ဇယား

ထန္းညက္ခဲ

ref: MOE