“စာတစ္လုံး ဘုရားတစ္ဆူ” လို႔ ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာခဲ့ၾကတာ ၊ အခုမွ ဒါကိုေျပာတာလားဆိုပီး နားလည္လာေတာ့တယ္

ဒီ Post ေလးေတြ႕လိုက္ေတာ့မွ… ေအာ္… ဒါကိုေျပာတာလားဆိုပီး နားလည္လာေတာ့တယ္…

ထပ္ဆင့္ မွ်ေဝကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပါတယ္…

နေမာဗုဒၶႆ

🙏 က 🙏

ကႀကီးဟူသည္ကား ကိေလသာ မာန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ခ 🙏

ခေခြးဟူသည္ကား ခႏၶမာန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဂ 🙏

ဂငယ္ဟူသည္ကား ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဃ 🙏

ဃႀကီးဟူသည္ကား ဃဋိက ျဗဟၼာမင္း ဆက္သေတာ္မူေသာ ေ႐ႊၾကာသဃၤန္း ဆင္ျမန္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 င 🙏

ငဟူသည္ကား မာန္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 စ 🙏

စလုံးဟူသည္ကား စၾက၀ဠာ တစ္သိုက္ တုဖက္ၿပိဳင္ဖက္ ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဆ 🙏

ဆလိမ္ဟူသည္ကား ဆယ္ပါးေသာ ဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္း ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဇ 🙏

ဇကြဲဟူသည္ကား ဇာတိႆ ရဥာဏ္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဈ 🙏

ဇမ်ဥ္ဇြဲဟူသည္ကား စ်ာန္သမာပတ္အေပါင္း ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ည 🙏

ညဟူသည္ကား ေဉယ် ဓံတရား ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဋ 🙏

တတလင္းခ်ိတ္ဟူသည္ကား ဒီဃလင္တက်မ္းေအာက္အစြယ္စြယ္တို႔ကို ဆရာမရွိ ကိုယ္ကိုတိုင္သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ႒ 🙏

႒ဝန္ဘဲဟူသည္ကား ပ႒ာန္းက်မ္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဍ 🙏

ဒရင္ ေကာက္ဟူသည္ကား ေကာဒည ပုဏၰားသည္ လက္ညိဳးတစ္ေခ်ာင္းေထာင္ျပ၍ ဘုရားဧကန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုခံရေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဎ 🙏

ဓရင္မႈတ္ ဟူသည္ကား ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ အနိယတ ဗ်ာဒိတ္ပန္းကို ဆင္ျမန္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဏ 🙏

ဏႀကီးဟူသည္ကား တဏွာတည္းဟူေသာ အမိုက္ေမွာင္တို႔ကိုပယ္ဖ်က္ခုတ္ထြင္း ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 တ 🙏

တဝမ္းပူဟူသည္ကား တစ္ေထာင္မကေသာ ဒိ႒ိတို႔ကို ဆုံးမေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ထ 🙏

ထဆင္ထူး ဟူသည္ကား ထူးျမတ္ေသာ တရားအေပါင္း၌ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဒ 🙏

ဒေဒြးဟူသည္ကား ဒိပၸစကၡဳ ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဓ 🙏

ဓေအာက္ခ်ိဳက္ဟူသည္ကား ဓမၼစၾကာ တရားအေပါင္း၌ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 န 🙏

နငယ္ဟူသသည္ကား နိဗၺာန္ေခမာ ျပည့္ေအာင္ဥာဏ္မ်ိဳးတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ပ 🙏

ပေစာက္ဟူသည္ကား ပုဗၺေနိဝါသ ႏုႆ တိဥာဏ္ကိုေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဖ 🙏

ဖဥထုပ္ဟူသည္ကား ဖိုလ္ ၊ မဂ္ ခ်မ္းသာကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဗ 🙏

ဗလခ်ိဳက္ဟူသည္ကား ေဗာဓိပင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဘ 🙏

ဘကုန္းဟူသည္ကား ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 မ 🙏

မဟူသည္ကား မစၥဳ မာန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ယ 🙏

ယပလက္ဟူသည္ကား ယမက ဗ်ာဒိယာ၌ ရတနာေ႐ႊပလႅင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ရ 🙏

ရေကာက္ဟူသည္ကား ရတနာေျခာက္သြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 လ 🙏

လဟူသည္ကား လူသုံးပါးတို႔တြင္ တုဖက္ ၿပိဳင္ဖက္ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဝ 🙏

ဝဟူသည္ကား ဝသုေျႏၵ ေျမေစာင့္နတ္သားသည္ သက္ေသျပဳ၍ မာနတ္မင္းအား ခုခံ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 သ 🙏

သဟူသည္ကား သစၥာေလးပါး တရားအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဟ 🙏

ဟဟူသည္ကား ဟန္ဒ ဒါနိ ဘိက္ခေဝ ပါ႒ိေတာ္လာသည္ႏွင့္အနိယတ ဗ်ာဒိတ္ပန္း ဆင္ျမန္းေတာ္မူသည့္ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဠ 🙏

လႀကီး ဟူသည္ကား ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ လျပည့္ဝန္းကဲ့သို႔ ျပည့္ထြန္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 အ 🙏

အဟူသည္ကား ေန အ႐ုဏ္မတက္မွီ အာသေဝါကင္း၍ အာသဝကၡယဥာဏ္ကို ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။🙏🙏🙏

ထို႔ေၾကာင့္ စာတစ္လုံးဘုရားတစ္ဆူဟု ေရွးလူႀကီးသူမတို႔ဆို႐ိုးရွိခဲ့ေပသည္။

” သဗဗွဒါနံ ဓမမွဒါနံ ဇိနာတိ ”

” သာဓုသာဓုသာဓု ”

(Credit) ေလးစားစြာျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္။

Unicode

ဒီ Post လေးတွေ့လိုက်တော့မှ… အော်… ဒါကိုပြောတာလားဆိုပီး နားလည်လာတော့တယ်…

ထပ်ဆင့် မျှဝေကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါတယ်…

နမောဗုဒ္ဓဿ

🙏 က 🙏

ကကြီးဟူသည်ကား ကိလေသာ မာန်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ခ 🙏

ခခွေးဟူသည်ကား ခန္ဓမာန်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဂ 🙏

ဂငယ်ဟူသည်ကား ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဃ 🙏

ဃကြီးဟူသည်ကား ဃဋိက ဗြဟ္မာမင်း ဆက်သတော်မူသော ရွှေကြာသင်္ဃန်း ဆင်မြန်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 င 🙏

ငဟူသည်ကား မာန်ငါးပါးကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 စ 🙏

စလုံးဟူသည်ကား စကြဝဠာ တစ်သိုက် တုဖက်ပြိုင်ဖက် ရှိတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဆ 🙏

ဆလိမ်ဟူသည်ကား ဆယ်ပါးသော ဒုစရိုက်ကို ပယ်ဖျက်ခုတ်ထွင်း အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဇ 🙏

ဇကွဲဟူသည်ကား ဇာတိဿ ရဉာဏ်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဈ 🙏

ဇမျဉ်ဇွဲဟူသည်ကား ဈာန်သမာပတ်အပေါင်း ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ည 🙏

ညဟူသည်ကား ဉေယျ ဓံတရား ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဋ 🙏

တတလင်းချိတ်ဟူသည်ကား ဒီဃလင်တကျမ်းအောက်အစွယ်စွယ်တို့ကို ဆရာမရှိ ကိုယ်ကိုတိုင်သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဋ္ဌ 🙏

ဋ္ဌဝန်ဘဲဟူသည်ကား ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဍ 🙏

ဒရင် ကောက်ဟူသည်ကား ကောဒည ပုဏ္ဏားသည် လက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြ၍ ဘုရားဧကန်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုခံရသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဎ 🙏

ဓရင်မှုတ် ဟူသည်ကား ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်၌ အနိယတ ဗျာဒိတ်ပန်းကို ဆင်မြန်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဏ 🙏

ဏကြီးဟူသည်ကား တဏှာတည်းဟူသော အမိုက်မှောင်တို့ကိုပယ်ဖျက်ခုတ်ထွင်း အောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 တ 🙏

တဝမ်းပူဟူသည်ကား တစ်ထောင်မကသော ဒိဋ္ဌိတို့ကို ဆုံးမတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ထ 🙏

ထဆင်ထူး ဟူသည်ကား ထူးမြတ်သော တရားအပေါင်း၌ ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဒ 🙏

ဒဒွေးဟူသည်ကား ဒိပ္ပစက္ခု ရွှေဉာဏ်တော်ကို ရတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဓ 🙏

ဓအောက်ချိုက်ဟူသည်ကား ဓမ္မစကြာ တရားအပေါင်း၌ ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 န 🙏

နငယ်ဟူသသည်ကား နိဗ္ဗာန်ခေမာ ပြည့်အောင်ဉာဏ်မျိုးတို့ကို ပို့ဆောင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ပ 🙏

ပစောက်ဟူသည်ကား ပုဗ္ဗနေိဝါသ နုဿ တိဉာဏ်ကိုအောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဖ 🙏

ဖဥထုပ်ဟူသည်ကား ဖိုလ် ၊ မဂ် ချမ်းသာကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဗ 🙏

ဗလချိုက်ဟူသည်ကား ဗောဓိပင်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဘ 🙏

ဘကုန်းဟူသည်ကား ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 မ 🙏

မဟူသည်ကား မစ္စု မာန်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ယ 🙏

ယပလက်ဟူသည်ကား ယမက ဗျာဒိယာ၌ ရတနာရွှေပလ္လင်ကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ရ 🙏

ရကောက်ဟူသည်ကား ရတနာခြောက်သွယ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 လ 🙏

လဟူသည်ကား လူသုံးပါးတို့တွင် တုဖက် ပြိုင်ဖက် ကင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဝ 🙏

ဝဟူသည်ကား ဝသုန္ဒြေ မြေစောင့်နတ်သားသည် သက်သေပြု၍ မာနတ်မင်းအား ခုခံ အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 သ 🙏

သဟူသည်ကား သစ္စာလေးပါး တရားအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဟ 🙏

ဟဟူသည်ကား ဟန်ဒ ဒါနိ ဘိက်ခဝေ ပါဋ္ဌိတော်လာသည်နှင့်အနိယတ ဗျာဒိတ်ပန်း ဆင်မြန်းတော်မူသည့် မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 ဠ 🙏

လကြီး ဟူသည်ကား ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်၌ လပြည့်ဝန်းကဲ့သို့ ပြည့်ထွန်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

🙏 အ 🙏

အဟူသည်ကား နေ အရုဏ်မတက်မှီ အာသဝေါကင်း၍ အာသဝက္ခယဉာဏ်ကို ရတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။🙏🙏🙏

ထို့ကြောင့် စာတစ်လုံးဘုရားတစ်ဆူဟု ရှေးလူကြီးသူမတို့ဆိုရိုးရှိခဲ့ပေသည်။

” သဗဗှဒါနံ ဓမမှဒါနံ ဇိနာတိ ”

” သာဓုသာဓုသာဓု ”

(Credit) လေးစားစွာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။