(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း(21.7.2020 မွ 27.7.2020 ထိ)

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း(21.7.2020 မွ 27.7.2020 ထိ)

“တနဂၤေႏြ”

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားစြာႀကဳံေတြရတတ္ပါသည္။ ရပ္ေဝးကဆက္သြယ္ေကာင္းေတြလည္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးရဲ႕အကူညီမပါပဲ အလုပ္ေတြ အဆင္ေျပလာမည္ …။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကလုပ္သမွ်အလုပ္ေတြေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္၌လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႕ေတြရရွိမည္။သင္ဘာပဲလုပ္လုပ္ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အက်ိဳးေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္ …။

ေငြေၾကးကိစၥမွာေတာ့လာဘ္႐ႊင္ေနမည္။ ေခ်းထာေသာေငြမ်ားလည္း ျပန္လည္ရရွိမည္။ သင့္က်န္းမာေရးမွာေတာ့ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရးမွာေကာင္းေနပါသည္။ဘာမွပူစရာမလိုေအာင္ေကာင္းေနပါသည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္ …။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးအလြန္ေကာင္းပါသည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာေကာင္းေနပါသည္။သင့္အတြက္အက်ိဳးေပးေသာခရီးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ပါသည္ …။

သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၂၊၆)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကံေကာ္(၉)ၫြန႔္၊ ကိတ္မုန႔္(၂)ခုအိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆု ေတာင္းပါ။ သင္၏ အခက္အခဲ အားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွ ယုံၾကည္ပါသည္ …။

“တနလၤာ”

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာအလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရလိမ့္မည္။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကလည္းမွန္ကန္လိမ့္မည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေပေတာ့ အမွန္ေတြျဖစ္လာလိမ့္မည္။ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြ ရရွိလာပါလိမ္႔မည္ …။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူတိုးမည္။အလုပ္ေတြလည္းအဆင္ေျပလာမည္။ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကိုလည္းခံရတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါကလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြရရွိေသာအလုပ္ ျဖစ္ပါသည္ …။

သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။လာဘ္အလြန္႐ႊင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ရစရာရွိေသာ ကိစၥမ်ားမွာလည္း ျပန္လည္ရရွိမည္။ သင္၏က်န္းမာေရးေကာင္းေနပါသည္။ဘာမွစိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ပညာေရးကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိပါလိမ့္မည္ …။

ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ခ်စ္သူႏွစ္ဦးအေပယူမွ်တေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ရရွိပါလိမ့္မည္ …။

သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ႏိုင္ငံျခားခရီးျဖစ္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာအစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာ ဂဏာန္းမွာ (၃၊၇) ျဖစ္ပါသည္ …။

ယခုအပတ္အတြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေဇာ္စိမ္း(၃)ၫြန႔္ စံပယ္(၈)ကုံး အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွ ယုံၾကည္ပါသည္ …။

“အဂၤါ”

အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းပါသည္။ဤအခ်ိန္တြင္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလည္းႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ စီ းပြါးေရးလည္းေကာင္းလာမည္။လုပ္သမွ်အလုပ္ေတြလည္းအဆင္ေျပလာမည္။ ယခ ုအခ်ိန္မွာကံတရားကမ်က္ႏွာသာေပးေနၿပီ သင္အလုပ္ႀကိးုစားဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့သည္ …။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကလုပ္ငန္းတိုးတတ္မႈ႕ေတြႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ ရာထူးကိစၥဆိုလွ်င္လည္းဘာမွပူစရာမလိုပါ။အဆင္ေျပလာမည္။ အထက္လူႀကီ းေရာေအာက္လက္ငယ္သားပါကိုယ့္ကိုကူညီမႈေတြရရွိပါမည္။ ဘာမွပူစရာမလိုပါ ဆင္းရဲးသာမင္းျဖစ္ဆိုတာဒီအခ်ိန္ပဲ အစစအရာရာ ေကာင္းေနပါသည္ …။

လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကေကာင္းပါသည္။ လုပ္ျဖစ္လွ်င္လည္းေအာင္ျမင္မည္။လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိတာေတြလည္းျပန္ရမည္။ မထင္မွတ္ထာေသာေနရာမွလည္း ေငြေၾကးေတြ ဝင္လာမည္ …။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာဝမ္းဗိုက္ဥပါဒ္ေပးတတ္သည္။စိုးရိမ္စရာေတာ့မလိုပါ။ ယခုအပတ္အတြင္းသင္သည္ပညာေရးေကာင္းေနပါသည္။အေႏွာက္ယွက္ေတာ့မရွိပါ။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္မည္ …။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရပါလမ့္မည္။ ယခုအပတ္အတြင္းျပည္တြင္းျပည္ပခရီးေပၚလွ်င္ေကာင္းပါသည္။အက်ိဳးေပးေသာခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ျဖစ္ပါသည္ …။

သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၄၊၆)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေမၿမိဳ႕ပန္(၅)ပြင့္၊ ေပါင္မုန႔္(၅)ခုအိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွယုံၾကည္သည္ …။

“ဗုဒၶဟူး”

သင္အလုပ္အကိုင္မွာမေကာင္းပါအေတာ္ေလးညံ့ေနပါသည္။ မေမ်ာ္လင့္ေသာ အႏၲရာယ္ေတြႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အေျခအေနေတြဆုတ္ယုတ္လာတတ္ပါသည္။ စီပြါးေရးမွာလည္းအဖ်က္ေတြဆက္တိုက္ဝင္ေနတတ္ပါသည္။ သင္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ မၾကာခင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါမည္ …။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကအလုပ္အလုပ္ထြက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေပၚေနတတ္ပါသည္။မထြက္ပါႏွင့္ပိုဆိုးသြားလိမ့္မည္။ အထက္လူႀကီးေတြကလည္းဒုကၡေပးတတ္သည္။ သတိထာပါ။ ယခုအပတ္တြင္းငန္းသစ္လုပ္မည္ဆိုပါမလုပ္ျဖစ္တတ္ပါ။ လုပ္ျဖစ္လွ်င္လည္းသင့္အတြက္ဆုံးရႈံးမႈ႕ေတြ ေပၚတတ္ပါသည္ …။

သင္၏ေငြေၾကးကံမွာမေကာင္းလာဘ္အလြန္ပိတ္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေခ်းမည့္သူေတြကလည္းသင့္ကိုဒုကၡေပးလိမ့္မည္။မေခ်းမိပါေစႏွင့္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွာေတာ့ အနည္းညံ့ေနပါသည္။ေသြးတိုးျခင္းေသြးအားနည္းျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ပညာေရးကံမွာမေကာင္းပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာစာေမးပြဲရွိလွ်င္ စာေမးပြဲက်တတ္ပါသည္ …။

ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာလည္းမေကာင္းပါ။ခ်စ္သူႏွင့္လမ္းခြဲးရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးစကားခဏခဏမ်ားရတတ္သည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာမေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။သင့္အတြက္အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ျဖစ္ပါသည္ …။

သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၅၊၉)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ သေျပ(၅)ၫြန႔္၊ဘုရားလႉ၍မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွယုံၾကည္ပါသည္ …။

“ၾကာသပေတး”

သင္အလုပ္အကိုင္မွာညံ့ပါသည္။ႀကံစည္သမွ်ေတြလည္းလြဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္းလုပ္ငန္း၌တိုးတတ္မႈေတြကလည္းအနည္းငယ္ဆုတ္ယုတ္ေနတတ္ပါသည္။ ႀကိဳးစားသမွ်လည္းအေကာအထည္မေပၚ၍စိတ္ညစ္ေနရတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကစိတ္အေႏွာက္ယွက္မ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရတတ္ပါသည္ …။

စိတ္မထိန္းႏိုင္ပါက လုပ္သမွ်အလုပ္ေတြပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ သူတပါးေၾကာင့္ဒုကၡေတြ႕တတ္ပါသည္။ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ၿပီးေျပာတဲ့ကိစၥေတြကမထင္မွတ္ပဲအမႈ႕ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္းငန္းသစ္လုပ္မည္ဆိုပါကမေကာင္းပါ …။

ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ဆုံးရံႈးမ်ားႀကဳံေတြရတတ္ပါသည္။ ခဏေတာ့ေစာင့္ပါမၾကာခင္အဆင္ေျပသြာပါမည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမ်ာလူလိမ္ခံရတတ္ပါ။ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သင္၏က်န္းမာေရးမွာအစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ခြဲစိပ္ကုသမႈ႕ေတာင္မွ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္ …။

ပညာေရးလည္းညံ့ေနပါသည္။သင္စိတ္ေလပါသည္။ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ခ်စ္သူႏွင့္ေတာ့စကားအနည္းငယ္မ်ားရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသူတစ္ပါးေၾကာင့္အထင္လြဲ၍ ျပႆနာေပၚတတ္သည္ …။

သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာေအာင္ျမင္မည္။အေနာက္ေတာင္အရပ္ကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာလိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၆၊၁)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္ …။

ပိေေတာက္ၫြန႔္(၁၂)၊ ယပ္(၈)ေခ်ာင္းဘုရား၏ရာဟုေထာင့္မွာလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွယုံၾကည္သည္ …။

“ေသာၾကာ”

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာအေျပာင္းအလည္းေတြႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလည္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့အႀကံအစည္ေတြအနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္ …။

သင္ယခုအခ်ိန္မွာဘာသာတရားကိုဖိဖိစီးစီးလုပ္ဖို႔လည္းလိုပါသည္။လုပ္ျဖစ္လွ်င္အလြန္ေကာင္းသြားပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူးတိုးၿပီးေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ေကာင္းဆိုးဒြန္တြဲေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေကာင္းပါသည္ …။

အေရာင္းအဝယ္ကိစၥလွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္ရတတ္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ေလေအာင့္တာေတာ့ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရးကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ေတာ့ဂ႐ုစိုက္ပါ …။

ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ခ်စ္သူထံမွာလက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းပါသည္။စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ကံေကာင္းေသာခရီးစဥ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါသည္ …။

သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာအညိဳေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၇၊၃)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္၊ႏြာႏို႔(၁)ခြက္အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ …။

သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွယုံၾကည္သည္ …။

“စေန”

သင္၏အလုပ္အကိုင္ေကာင္းပါသည္။ ဘာမွပူစရာမလိုေအာင္ကို ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြလည္းႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ သင္ဘာကိုပဲလိုခ်င္လိုခ်င္ဒီအခ်ိန္မွာအကုန္လုံးျဖစ္လာလိမ့္မည္။ မသင့္ျမတ္သူရွိလွ်င္လည္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္ …။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကတန္ခိုးၾသဇာကိုလိုခ်င္သလား၊ရာထူကိုလိုခ်င္သလား၊ ဘာပဲလိုခ်င္လိုခ်င္ဒီအခ်ိန္မွာအကုန္လုံးရရွိလာလိမ့္မည္။ အရင္ကညံ့ခဲ့တာေတြေပ်ာက္ၿပီအခုေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီဘာမွစိုးရိမ္ပါႏွင့္ …။

လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါေအာင္ျမင္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။လာဘ္လည္းအလြန္႐ႊင္ေနမည္။ စရာရွိေသာေငြေၾကးမ်ားလည္းျပန္လည္ရရွိမည္။ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ ဘာမွစိုးရိမ္စရာမလိုပါ …။

ပညာေရးမွာေတာ့အရမ္းႀကီးႀကိဳးစားမွေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါက အခ်စ္ေရးမွာလည္း အလြန္ေကာင္းေနပါသည္။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးေအးခ်မ္းၿပီး သာယာပါလိမ့္မည္ …။

သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ႏိုင္ငံျခားခရီးဆိုလွ်င္ပို၍ေကာင္းပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာအနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၈၊၂)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအပတ္တြက္အေကာင္းဆုံးယၾတာကိုကြၽႏ္ုပ္မွၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္ …။

႐ြက္လွ(၈)ၫြန႔္အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏အခက္အခဲအားလုံးတို႔သည္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွယုံၾကည္ပါသည္ …။ ။

Aung Chit Min

Unicode

(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(21.7.2020 မှ 27.7.2020 ထိ)

“တနင်္ဂနွေ”

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာ ကောင်းနေပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း တိုးတက်မှုများစွာကြုံတွေရတတ်ပါသည်။ ရပ်ဝေးကဆက်သွယ်ကောင်းတွေလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးရဲ့အကူညီမပါပဲ အလုပ်တွေ အဆင်ပြေလာမည် …။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကလုပ်သမျှအလုပ်တွေအောင်မြင်မည်။ အလုပ်၌လည်း ပျော်ရွှင်မှု့တွေရရှိမည်။သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်အောင်မြင်မည်။ လုပ်ငန်းသစ် စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အကျိုးပေးသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည် …။

ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့လာဘ်ရွှင်နေမည်။ ချေးထာသောငွေများလည်း ပြန်လည်ရရှိမည်။ သင့်ကျန်းမာရေးမှာတော့ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ကောင်းနေပါသည်။ ပညာရေးမှာကောင်းနေပါသည်။ဘာမှပူစရာမလိုအောင်ကောင်းနေပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါက အချစ်ရေးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော အချစ်ရေးဖြစ်ပါသည် …။

အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအလွန်ကောင်းပါသည်။ သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာကောင်းနေပါသည်။သင့်အတွက်အကျိုးပေးသောခရီးဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်ပါသည် …။

သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၂၊၆)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ကံကော်(၉)ညွန့်၊ ကိတ်မုန့်(၂)ခုအိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆု တောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲ အားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်ပါသည် …။

“တနင်္လာ”

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ ဒီအချိန်မှာအလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချရလိမ့်မည်။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမှန်ကန်လိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေတော့ အမှန်တွေဖြစ်လာလိမ့်မည်။အောင်မြင်မှု့တွေ ရရှိလာပါလိမ့်မည် …။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူတိုးမည်။အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေလာမည်။ အကြီးအကဲတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါကလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အောင်မြင်မှု့တွေရရှိသောအလုပ် ဖြစ်ပါသည် …။

သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်အလွန်ရွှင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ရစရာရှိသော ကိစ္စများမှာလည်း ပြန်လည်ရရှိမည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကောင်းနေပါသည်။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါလိမ့်မည် …။

ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်းကောင်းပါသည်။ချစ်သူနှစ်ဦးအပေယူမျှတသောအချစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုတွေ ရရှိပါလိမ့်မည် …။

သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။နိုင်ငံခြားခရီးဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသော ဂဏာန်းမှာ (၃၊၇) ဖြစ်ပါသည် …။

ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကို ကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ဇော်စိမ်း(၃)ညွန့် စံပယ်(၈)ကုံး အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်ပါသည် …။

“အင်္ဂါ”

အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းပါသည်။ဤအချိန်တွင်ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ စီးပွါးရေးလည်းကောင်းလာမည်။လုပ်သမျှအလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေလာမည်။ ယခုအချိန်မှာကံတရားကမျက်နှာသာပေးနေပြီ သင်အလုပ်ကြိးုစားဖို့ပဲ လိုပါတော့သည် …။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းတိုးတတ်မှု့တွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ရာထူးကိစ္စဆိုလျှင်လည်းဘာမှပူစရာမလိုပါ။အဆင်ပြေလာမည်။ အထက်လူကြီးရောအောက်လက်ငယ်သားပါကိုယ့်ကိုကူညီမှုတွေရရှိပါမည်။ ဘာမှပူစရာမလိုပါ ဆင်းရဲးသာမင်းဖြစ်ဆိုတာဒီအချိန်ပဲ အစစအရာရာ ကောင်းနေပါသည် …။

လုပ်ငန်းသစ်များစတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကကောင်းပါသည်။ လုပ်ဖြစ်လျှင်လည်းအောင်မြင်မည်။လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေလည်းပြန်ရမည်။ မထင်မှတ်ထာသောနေရာမှလည်း ငွေကြေးတွေ ဝင်လာမည် …။

သင်၏ကျန်းမာရေးမှာဝမ်းဗိုက်ဥပါဒ်ပေးတတ်သည်။စိုးရိမ်စရာတော့မလိုပါ။ ယခုအပတ်အတွင်းသင်သည်ပညာရေးကောင်းနေပါသည်။အနှောက်ယှက်တော့မရှိပါ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော အချစ်ရေးဖြစ်မည် …။

အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးသာယာပျော်ရွှင်ရပါလမ့်မည်။ ယခုအပတ်အတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပခရီးပေါ်လျှင်ကောင်းပါသည်။အကျိုးပေးသောခရီးစဉ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာ နို့နှစ်ရောင်ဖြစ်ပါသည် …။

သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၄၊၆)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ မေမြို့ပန်(၅)ပွင့်၊ ပေါင်မုန့်(၅)ခုအိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည် …။

“ဗုဒ္ဓဟူး”

သင်အလုပ်အကိုင်မှာမကောင်းပါအတော်လေးညံ့နေပါသည်။ မမျော်လင့်သော အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အခြေအနေတွေဆုတ်ယုတ်လာတတ်ပါသည်။ စီပွါးရေးမှာလည်းအဖျက်တွေဆက်တိုက်ဝင်နေတတ်ပါသည်။ သင်ဂရုစိုက်ပါ။ မကြာခင်တော့ အဆင်ပြေသွားပါမည် …။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအလုပ်အလုပ်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတတ်ပါသည်။မထွက်ပါနှင့်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မည်။ အထက်လူကြီးတွေကလည်းဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သတိထာပါ။ ယခုအပတ်တွင်းငန်းသစ်လုပ်မည်ဆိုပါမလုပ်ဖြစ်တတ်ပါ။ လုပ်ဖြစ်လျှင်လည်းသင့်အတွက်ဆုံးရှုံးမှု့တွေ ပေါ်တတ်ပါသည် …။

သင်၏ငွေကြေးကံမှာမကောင်းလာဘ်အလွန်ပိတ်နေတတ်ပါသည်။ ငွေချေးမည့်သူတွေကလည်းသင့်ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မည်။မချေးမိပါစေနှင့်။ သင်၏ကျန်းမာရေးမှာတော့ အနည်းညံ့နေပါသည်။သွေးတိုးခြင်းသွေးအားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သင်၏ပညာရေးကံမှာမကောင်းပါ။ ဒီအချိန်မှာစာမေးပွဲရှိလျှင် စာမေးပွဲကျတတ်ပါသည် …။

ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာလည်းမကောင်းပါ။ချစ်သူနှင့်လမ်းခွဲးရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးစကားခဏခဏများရတတ်သည်။ သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာမအောင်မြင်နိုင်ပါ။သင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာ နီညိုရောင်ဖြစ်ပါသည် …။

သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၅၊၉)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ သပြေ(၅)ညွန့်၊ဘုရားလှူ၍မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်ပါသည် …။

“ကြာသပတေး”

သင်အလုပ်အကိုင်မှာညံ့ပါသည်။ကြံစည်သမျှတွေလည်းလွဲချော်နေတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်းလုပ်ငန်း၌တိုးတတ်မှုတွေကလည်းအနည်းငယ်ဆုတ်ယုတ်နေတတ်ပါသည်။ ကြိုးစားသမျှလည်းအကောအထည်မပေါ်၍စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကစိတ်အနှောက်ယှက်များကြုံတွေ့နေရတတ်ပါသည် …။

စိတ်မထိန်းနိုင်ပါက လုပ်သမျှအလုပ်တွေပျက်စီးတတ်ပါသည်။ သူတပါးကြောင့်ဒုက္ခတွေ့တတ်ပါသည်။ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေကမထင်မှတ်ပဲအမှု့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်းငန်းသစ်လုပ်မည်ဆိုပါကမကောင်းပါ …။

ဘာကိုပဲလုပ်လုပ်ဆုံးရှုံးများကြုံတွေရတတ်ပါသည်။ ခဏတော့စောင့်ပါမကြာခင်အဆင်ပြေသွာပါမည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမျာလူလိမ်ခံရတတ်ပါ။ဂရုစိုက်ပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးမှာအစာအိမ်ရောဂါဖြစ်တတ်သည်ဂရုစိုက်ပါ။ ခွဲစိပ်ကုသမှု့တောင်မှ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည် …။

ပညာရေးလည်းညံ့နေပါသည်။သင်စိတ်လေပါသည်။ဂရုစိုက်ပါ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ချစ်သူနှင့်တော့စကားအနည်းငယ်များရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးသူတစ်ပါးကြောင့်အထင်လွဲ၍ ပြဿနာပေါ်တတ်သည် …။

သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာအောင်မြင်မည်။အနောက်တောင်အရပ်ကိုတော့ရှောင်ပါ။ ကံကောင်းသောအရောင်မှာလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၆၊၁)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည် …။

ပိတောက်ညွန့်(၁၂)၊ ယပ်(၈)ချောင်းဘုရား၏ရာဟုထောင့်မှာလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည် …။

“သောကြာ”

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ ယခုအချိန်မှာအပြောင်းအလည်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ကောင်းသောအပြောင်းအလည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အကြံအစည်တွေအနည်းငယ် လွဲချော်နေတတ်ပါသည် …။

သင်ယခုအချိန်မှာဘာသာတရားကိုဖိဖိစီးစီးလုပ်ဖို့လည်းလိုပါသည်။လုပ်ဖြစ်လျှင်အလွန်ကောင်းသွားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူးတိုးပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ကောင်းဆိုးဒွန်တွဲနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက ကောင်းပါသည် …။

အရောင်းအဝယ်ကိစ္စလျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေလည်း ပြန်ရတတ်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။လေအောင့်တာတော့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပညာရေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တော့ဂရုစိုက်ပါ …။

ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ချစ်သူထံမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးကောင်းပါသည်။စိတ်ချမ်းမြေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။ကံကောင်းသောခရီးစဉ်တွေ ဖြစ်တတ်ပါသည် …။

သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအညိုရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၇၊၃)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊နွာနို့(၁)ခွက်အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ …။

သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည် …။

“စနေ”

သင်၏အလုပ်အကိုင်ကောင်းပါသည်။ ဘာမှပူစရာမလိုအောင်ကို ကောင်းနေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သင်ဘာကိုပဲလိုချင်လိုချင်ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မသင့်မြတ်သူရှိလျှင်လည်း ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည် …။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကတန်ခိုးသြဇာကိုလိုချင်သလား၊ရာထူကိုလိုချင်သလား၊ ဘာပဲလိုချင်လိုချင်ဒီအချိန်မှာအကုန်လုံးရရှိလာလိမ့်မည်။ အရင်ကညံ့ခဲ့တာတွေပျောက်ပြီအခုကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီဘာမှစိုးရိမ်ပါနှင့် …။

လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင်မြင်မည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လည်းအလွန်ရွှင်နေမည်။ စရာရှိသောငွေကြေးများလည်းပြန်လည်ရရှိမည်။ကောင်းပါသည်။ ကျန်းမာရေးမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါ …။

ပညာရေးမှာတော့အရမ်းကြီးကြိုးစားမှအောင်မြင်မှုရရှိမည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါက အချစ်ရေးမှာလည်း အလွန်ကောင်းနေပါသည်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေသော အချစ်ရေးဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအေးချမ်းပြီး သာယာပါလိမ့်မည် …။

သင်၏ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်းကောင်းပါသည်။နိုင်ငံခြားခရီးဆိုလျှင်ပို၍ကောင်းပါသည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၈၊၂)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွက်အကောင်းဆုံးယတြာကိုကျွန်ုပ်မှညွှန်ကြားပေးလိုက်သည် …။

ရွက်လှ(၈)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်ပါသည် …။ ။

Aung Chit Min