အမ်ိဴးသားမ်ားအတြက္္ မွဲဲ႕ အေဟာ

အမ်ိဴးသားမွဲဲ႕ အေဟာ

၁။နဖူးျပင္ဘယ္ဘက္က္၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ စိိတ္ထားမမွန္ကန္သူျဖစ္တက္သည္။

၂။နဖူးျပင္ညာဘက္၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ ေကာင္းက်ိဴးအလြန္ေပး၍ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စုံသူျဖစ္တက္သည္။

၃။မ်က္ခုံး၏ ဘယ္ဘက္၌ရွိိေသာမွဲ႕သည္ စိတ္ဓာက္ပိုင္းခိုင္မာ၍ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာသေဘာရွိတက္သည္။သုံးစြဲစိစစ္တက္သည္။

၄။မ်က္ခုံး၏ညာဘက္၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ေအာင္ျမင္တက္သည္။

၅။နဖူးျပင္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္ ထင္ရွားစြာရွိေသာမွဲ႕သည္ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ သူေဌးသူႂကြယ္ျဖစ္တက္သည္။

၆။ညာဘက္ႏွာေခါင္းနား၌ရွိိေသာမွဲ႕သည္ သားသမီးေသဆုံးတက္သည္။

၇။ဘယ္ဘက္ႏွာေခါင္းနား၌ရွိိေသာမွဲ႕သည္ မ်က္ရည္ခံဟုေခၚသည္။ ဇနီးျဖစ္သူအား ခိုက္တက္သည္။

၈။ညာဘက္ပါးျပင္ပါးစပ္၏အစြန္း၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ အ်က်ိဴးမရွိေသာကိစၥကိုသာေျပာတက္သည္။

၉။ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ပါးစပ္၏အစြန္း၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစားေျပာဆိုတက္ၿပီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတက္သည္။

၁၀။ေမးေစ့အလည္တည့္တည့္၌ရွိိေသာမွဲ႕သည္ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားတက္သည္။မိန္းမေပြတက္သည္။

၁၁။ရင္ဘက္အလည္တည့္တည့္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ရတနာေရႊအိုးဟုေခၚၿပီး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတက္သည္။

၁၂။လက္ယာဘက္ေဝွးေစ့တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ မယားရၿပီးမၾကာမိေသဆုံးတက္သည္။

၁၃။ညာဘက္နားရြက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သာ္ အသက္ရွည္တက္သည္။

၁၄။ဘယ္ဘက္နားရြြက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ၾကမ္းတမ္းစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတက္သည္။

၁၅။လည္ပင္္း‌ေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ထင္ရွားေအာင္ျမင္တက္သည္။

၁၆။လည္ပင္းညာဘက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ စိတ္ထားမြန္ျမတ္၍ခ်မ္းသာတက္သည္။

၁၇။လည္ပင္းဘယ္ဘက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာတက္သည္။

၁၈။ရင္ဘက္ညာဘက္တြြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ သားသမီး၏ ေကာင္းက်ိဴးကိုခံစားရတက္သည္။

၁၉။ညာဘက္နို႔အုံေအာက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ရန္လိုတက္၍ ေကာင္းက်ိဴးေပးသည္

၂၀။ညာဘက္နံရိုးေအာက္တြင္ရွ္ိေသာမွဲ႕သည္ ခ်မ္းသာတက္သည္။

၂၁။ရင္ဘက္ဘယ္ဘက္တြင္ရွိိေသာမွဲ႕သည္ ေဒါသထြက္သည္။

၂၂။ညာဘက္နို႔အုံေအာက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ကံဆိုးတက္သည္။

၂၃။ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ သနားၾကင္နာတက္သည္။ခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး သာယယတက္သည္။

၂၄။ညာဘက္‌လက္ေမာင္းတြြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေအာင္ျမင္တက္သည္။

၂၅။ညာလက္ခုံေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၍ ေအာင္ျမင္တက္သည္။

၂၆။ဘယ္ဘက္ခုံတပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ စစ္စီ၍ညဏ္ေကာင္းတက္သည္။

၂၇။ညာဘက္ဒူးေခါင္းေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ သင့္တင့္မၽွတစြာေနရတက္သည္။

၂၈။ဘယ္ဘက္ေပါင္တြင္ရွ္ိေသာမွဲ႕သည္ ကံဆိုးတက္သည္။

၂၉။ညာဘက္ေပါင္ေပၚတြြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ဒုကၡေရာက္တက္သည္။

၃၀။ဘယ္ဘက္ဒူးေခါင္းေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ႐ူးသြပ္တက္သည္။

၃၁။ေျခဖဝါးတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ အေပ်ာ္အပါးခုံမင္တက္သည္။

၃၂။ေျခမ်က္စိတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ လူေပၚေၾကာ့ လူေပလူေတျဖစ္တက္သည္။

၃၃။ညာေျခသလုံးတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ တဇြတ္ထိုးဆန္သူျဖစ္တက္သည္။

၃၄။ဘယ္ဘက္ေျခသလုံးတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ အထီးက်န္ဆန္တက္သည္။

၃၅။တင္ပါးတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ အက်ိဴးေပးနည္း၍ ဒုကၡျဖင့္သာ ရပ္တည္ရတက္သည္။

၃၆။ညာဘက္ပခုံးေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ငယ္စဥ္ကဆင္းရဲ၍ ႀကီးလၽွင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတက္သည္။

၃၇။ဘယ္ဘက္ပခုံးေပၚတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ စိတ္ဆင္းရဲတက္သည္။

၃၈။ဘယ္ဘက္နားရြြက္တြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ရတနာေရႊၾကဳတ္ဟုေခၚ၍ ငယ္လၽွင္ ဆင္းရဲေသာ္လည္း ႀကီးလၽွင္ခ်မ္းသာတက္သည္။

၃၉။ဘယ္ဘက္မ်က္လုံး၏ေအာက္ မ်က္ရည္စီးရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိေသာမွဲ႕ကို မ်က္ရည္ခံဟုေခၚ၍ ဥပေစၧဒကကံႏွင့္ေသတက္သည္။

၄၀။ညာဘက္မ်က္လုံး၏ေအာက္ မ်က္ရည္စီးရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိေသာမွဲ႕ကို မ်က္ရည္ခံဟုေခၚ၍ စိတ္ေသာကေရာက္တက္သည္။

၄၁။ဘယ္ဘက္ပါးမို႔မို႔တြင္ရွိေသာမွဲ႕ကို စံပယ္တင္ဟုေခၚ၍ စိိတ္သေဘာထားေကာင္းတက္သည္။

၄၂။ညာဘက္ပါးမို႔မို႔တြင္ရွိေသာမွဲ႕ကို စံပယ္တင္ဟုေခၚ၍ စန္းအလြန္ပြြင့္တက္သည္။

၄၃။မွဲ႕စလြယ္ရွိလၽွင္ ငယ္စဥ္ကဆင္းရဲ၍ ႀကီးတြြင္ခ်မ္းသာတက္သည္။

၄၅။မ်က္ခုံး၏ဘယ္ဘက္၌ရွိေသာမွဲ႕သည္ ေခါင္းမာ၍စိတ္ဓာက္ႀကံခိုင္တက္သည္။

၄၆။ညာဘက္မ်က္ခြံတြင္ရွိိေသာမွဲ႕သည္ အသက္တိုတက္သည္။

၄၇။ဘယ္ဘက္မ်က္ခြံတြင္ရွိေသာမွဲ႕သည္ ရာထူးႀကီးရတက္သည္။

ဤတြင္ “အမ်ိဴးသားမွဲ႕ အေဟာ”ၿပီးပါၿပီ

ထာဝရ ခရီး သည္

Unicode

အမျိူးသားမှဲဲ့ အဟော

၁။နဖူးပြင်ဘယ်ဘက်က်၌ရှိသောမှဲ့သည် စိိတ်ထားမမှန်ကန်သူဖြစ်တက်သည်။

၂။နဖူးပြင်ညာဘက်၌ရှိသောမှဲ့သည် ကောင်းကျိူးအလွန်ပေး၍ချမ်းသာသုခနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်တက်သည်။

၃။မျက်ခုံး၏ ဘယ်ဘက်၌ရှိိသောမှဲ့သည် စိတ်ဓာက်ပိုင်းခိုင်မာ၍ ရဲရင့်ပြတ်သားသောသဘောရှိတက်သည်။သုံးစွဲစိစစ်တက်သည်။

၄။မျက်ခုံး၏ညာဘက်၌ရှိသောမှဲ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ်အောင်မြင်တက်သည်။

၅။နဖူးပြင်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် ထင်ရှားစွာရှိသောမှဲ့သည်ငွေကြေးချမ်းသာသော သူဌေးသူကြွယ်ဖြစ်တက်သည်။

၆။ညာဘက်နှာခေါင်းနား၌ရှိိသောမှဲ့သည် သားသမီးသေဆုံးတက်သည်။

၇။ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းနား၌ရှိိသောမှဲ့သည် မျက်ရည်ခံဟုခေါ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူအား ခိုက်တက်သည်။

၈။ညာဘက်ပါးပြင်ပါးစပ်၏အစွန်း၌ရှိသောမှဲ့သည် အျကျိူးမရှိသောကိစ္စကိုသာပြောတက်သည်။

၉။ဘယ်ဘက်ပါးပြင်ပါးစပ်၏အစွန်း၌ရှိသောမှဲ့သည် သူတစ်ပါးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားပြောဆိုတက်ပြီး ထင်ရှားကျော်ကြားတက်သည်။

၁၀။မေးစေ့အလည်တည့်တည့်၌ရှိိသောမှဲ့သည် အိမ်ထောင်ဆက်များတက်သည်။မိန်းမပွေတက်သည်။

၁၁။ရင်ဘက်အလည်တည့်တည့်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ရတနာရွှေအိုးဟုခေါ်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာတက်သည်။

၁၂။လက်ယာဘက်ဝှေးစေ့တွင်ရှိသောမှဲ့သည် မယားရပြီးမကြာမိသေဆုံးတက်သည်။

၁၃။ညာဘက်နားရွက်တွင်ရှိသောမှဲ့သာ် အသက်ရှည်တက်သည်။

၁၄။ဘယ်ဘက်နားရွွက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ကြမ်းတမ်းစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်ရတက်သည်။

၁၅။လည်ပင််း‌ပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ထင်ရှားအောင်မြင်တက်သည်။

၁၆။လည်ပင်းညာဘက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် စိတ်ထားမွန်မြတ်၍ချမ်းသာတက်သည်။

၁၇။လည်ပင်းဘယ်ဘက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ထင်ရှားကျော်ဇောတက်သည်။

၁၈။ရင်ဘက်ညာဘက်တွွင်ရှိသောမှဲ့သည် သားသမီး၏ ကောင်းကျိူးကိုခံစားရတက်သည်။

၁၉။ညာဘက်နို့အုံအောက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ရန်လိုတက်၍ ကောင်းကျိူးပေးသည်

၂၀။ညာဘက်နံရိုးအောက်တွင်ရှ်ိသောမှဲ့သည် ချမ်းသာတက်သည်။

၂၁။ရင်ဘက်ဘယ်ဘက်တွင်ရှိိသောမှဲ့သည် ဒေါသထွက်သည်။

၂၂။ညာဘက်နို့အုံအောက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ကံဆိုးတက်သည်။

၂၃။ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင်ရှိသောမှဲ့သည် သနားကြင်နာတက်သည်။ချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး သာယယတက်သည်။

၂၄။ညာဘက်‌လက်မောင်းတွွင်ရှိသောမှဲ့သည် စီးပွားရေး ကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်တက်သည်။

၂၅။ညာလက်ခုံပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်၍ အောင်မြင်တက်သည်။

၂၆။ဘယ်ဘက်ခုံတပါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် စစ်စီ၍ညဏ်ကောင်းတက်သည်။

၂၇။ညာဘက်ဒူးခေါင်းပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် သင့်တင့်မျှတစွာနေရတက်သည်။

၂၈။ဘယ်ဘက်ပေါင်တွင်ရှ်ိသောမှဲ့သည် ကံဆိုးတက်သည်။

၂၉။ညာဘက်ပေါင်ပေါ်တွွင်ရှိသောမှဲ့သည် ငွေကြေးကိစ္စနှင့်ဒုက္ခရောက်တက်သည်။

၃၀။ဘယ်ဘက်ဒူးခေါင်းပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ရူးသွပ်တက်သည်။

၃၁။ခြေဖဝါးတွင်ရှိသောမှဲ့သည် အပျော်အပါးခုံမင်တက်သည်။

၃၂။ခြေမျက်စိတွင်ရှိသောမှဲ့သည် လူပေါ်ကြော့ လူပေလူတေဖြစ်တက်သည်။

၃၃။ညာခြေသလုံးတွင်ရှိသောမှဲ့သည် တဇွတ်ထိုးဆန်သူဖြစ်တက်သည်။

၃၄။ဘယ်ဘက်ခြေသလုံးတွင်ရှိသောမှဲ့သည် အထီးကျန်ဆန်တက်သည်။

၃၅။တင်ပါးတွင်ရှိသောမှဲ့သည် အကျိူးပေးနည်း၍ ဒုက္ခဖြင့်သာ ရပ်တည်ရတက်သည်။

၃၆။ညာဘက်ပခုံးပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲ၍ ကြီးလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝတက်သည်။

၃၇။ဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် စိတ်ဆင်းရဲတက်သည်။

၃၈။ဘယ်ဘက်နားရွွက်တွင်ရှိသောမှဲ့သည် ရတနာရွှေကြုတ်ဟုခေါ်၍ ငယ်လျှင် ဆင်းရဲသော်လည်း ကြီးလျှင်ချမ်းသာတက်သည်။

၃၉။ဘယ်ဘက်မျက်လုံး၏အောက် မျက်ရည်စီးရာလမ်းကြောင်းတွင်ရှိသောမှဲ့ကို မျက်ရည်ခံဟုခေါ်၍ ဥပစ္ဆေဒကကံနှင့်သေတက်သည်။

၄၀။ညာဘက်မျက်လုံး၏အောက် မျက်ရည်စီးရာလမ်းကြောင်းတွင်ရှိသောမှဲ့ကို မျက်ရည်ခံဟုခေါ်၍ စိတ်သောကရောက်တက်သည်။

၄၁။ဘယ်ဘက်ပါးမို့မို့တွင်ရှိသောမှဲ့ကို စံပယ်တင်ဟုခေါ်၍ စိိတ်သဘောထားကောင်းတက်သည်။

၄၂။ညာဘက်ပါးမို့မို့တွင်ရှိသောမှဲ့ကို စံပယ်တင်ဟုခေါ်၍ စန်းအလွန်ပွွင့်တက်သည်။

၄၃။မှဲ့စလွယ်ရှိလျှင် ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲ၍ ကြီးတွွင်ချမ်းသာတက်သည်။

၄၅။မျက်ခုံး၏ဘယ်ဘက်၌ရှိသောမှဲ့သည် ခေါင်းမာ၍စိတ်ဓာက်ကြံခိုင်တက်သည်။

၄၆။ညာဘက်မျက်ခွံတွင်ရှိိသောမှဲ့သည် အသက်တိုတက်သည်။

၄၇။ဘယ်ဘက်မျက်ခွံတွင်ရှိသောမှဲ့သည် ရာထူးကြီးရတက်သည်။

ဤတွင် “အမျိူးသားမှဲ့ အဟော”ပြီးပါပြီ

ထာဝရ ခရီး သည်