ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ လင္မယားမ်ား ကြာရွင္းျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ယခုတင္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားအား ဆရာႀကီး ဦးျမစိန္ ေရးသားသည့္ ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ ( (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ထုတ္ေဝျခင္း) မွ မွီျငမ္း၍ အမ်ားသူငွာသိေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲရန္ အဓိကအေၾကာင္း ၃ မ်ိဳးရွိေပသည္ ။ ၎တို႔မွာ ၁။ ႏွစ္ဦး သေဘာတူကြာရွင္းျခင္း ၂။ လင္ျဖစ္သူ ရဟန္းျပဳျခင္း ၃။ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္ ကြာရွင္းျခင္း တို႔ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွ အမွတ္စဥ္ ၁။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျခင္း အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္း ဖြင့္ဆိုထား ပါသည္။ ” ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားအဖို႔ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းမွာ ေလာကီလူမႈ႕ေရးကိစၥသက္သက္မွ် ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ပဋိညာဥ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကိစၥမွ်ျဖစ္ေပသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္မယားႏွစ္ဦးသေဘာတူလ်င္ ကြာရွင္းရန္ အလြန္လြယ္ကူသည့္ ကိစၥျဖစ္ေပသည္။

လင္မယား ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီလ်င္ အခ်ိန္မေ႐ႊး ကြာရွင္းႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းလ်င္ လင္မယားကြာ ရွင္းသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ေရးရမည္ဟူ၍ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယခုေခတ္ဥပေဒမ်ားတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဌာန္းျခင္း မရွိေပ ။ လင္မယားႏွစ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္အရ ကြာရွင္းလ်င္ လင္ခန္းမယားခန္း လုံးဝ ျပတ္စဲသည္ ။ ” ဟု ဖြင့္ဆိုထားခ်က္အရ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း ကြာရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလ်င္ အခ်ိန္မေ႐ႊး ကြာရွင္းႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ကြာရွင္းမႈ႕သည္ ဥပေဒအရ တည္ၿမဲ ခိုင္မာမႈ႕ရွိသည့္အျပင္ ကြာရွင္းသည့္ကိစၥကို စာခ်ဳပ္ ပင္ ေရးစရာ မလိုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ျပင္အဆိုပါဥပေဒ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈ တြင္ ” ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းလ်င္ တရား႐ုံး၏ အမိန႔္ ဒီကရီ မပါဘဲ လင္ခန္း မယားခန္း လုံးဝျပတ္စဲသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း စီရင္ထုံးမ်ားတြင္ တညီတၫြတ္တည္းေတြ႕ ရသည္ ” ဟု ျပဌာန္း ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ကြာရွင္းရာတြင္ တရား႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ေသာ္လည္းေကာင္း တရား႐ုံးတြင္တရားစြဲဆိုၿပီး တရား႐ုံးက ခ်မွတ္သည့္ ကြာလိုမႈ႕ အမိန႔္ ဒီကရီေသာ္လည္းေကာင္း မလိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္ ။

ကြာရွင္းၾကရာတြင္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၉ တြင္ ” အမွန္စင္စစ္မွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေက်ေက်နပ္နပ္ ကြာရွင္းလိုလ်င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ရန္လည္းမလို ။ ရပ္႐ႊာ လူႀကီးမ်ားကို အသိသက္ေသျပဳရန္ မလိုအပ္ ဟုလည္းေကာင္း လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မျပဳလုပ္လ်င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ ထားပါ က ေနာင္အရႈပ္အေထြး ေပၚေပါက္ပါလ်င္ အခိုင္လုံဆုံးေသာ သက္ေသခံ အေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္ေပသည္ ဟု လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လင္မယားကြာရွင္းရာတြင္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ ရန္မလိုသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရ ျခင္းမွာလည္း ဥပေဒအရ မျဖစ္ မေနျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနာင္အရႈပ္အေထြး ေပၚေပါက္လာလ်င္ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေနၾက ျခင္းသာျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆိုရလ်င္ လင္မယားကြာရွင္း ရာတြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူလ်င္ မည္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (တရား႐ုံးတြင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ ။တရား႐ုံးမဟုတ္သည့္ ျပင္ပတြင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္) မွ် မလိုသကဲ့သို႔ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုၿပီး အမိန႔္ဒီကရီရမွ ကြာရွင္းမႈ႕ ဥပေဒအရ တရားဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို တင္ျပလိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပင္ပတြင္ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးကြာရွင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါက အဆိုပါ စာခ်ဳပ္မွာ တရား႐ုံးတြင္ ကြာရွင္းသည့္ စာခ်ဳပ္မဟုတ္၍ တရားမဝင္ဟု ဆိုကာ ကြာရွင္းထားသူ အား ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ ျပဳမႈ ေဆာင္႐ႊက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရႏိုင္ သည္ကို အမ်ားသူငွာ သတိျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ( U Aung Zay Ya) (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

Unicode

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လင်မယားများ ကွာရှင်းခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လင်မယားများ ကွာရှင်းခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ယခုတင်ပြသည့် အချက်များအား ဆရာကြီး ဦးမြစိန် ရေးသားသည့် မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ ( (၁၃) ကြိမ် မြောက် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ထုတ်ဝေခြင်း) မှ မှီငြမ်း၍ အများသူငှာသိစေရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ လင်ခန်းမယားခန်း ပြတ်စဲရန် အဓိကအကြောင်း ၃ မျိုးရှိပေသည် ။ ၎င်းတို့မှာ ၁။ နှစ်ဦး သဘောတူကွာရှင်းခြင်း ၂။ လင်ဖြစ်သူ ရဟန်းပြုခြင်း ၃။ အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု့ကြောင့် ကွာရှင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပေသည်။

အထက်ပါအချက်များမှ အမှတ်စဉ် ၁။ နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခြင်း အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်း ဖွင့်ဆိုထား ပါသည်။ ” မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများအဖို့ အကြင်လင်မယားအဖြစ် အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းမှာ လောကီလူမှု့ရေးကိစ္စသက်သက်မျှ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်ထားသည့် ကိစ္စမျှဖြစ်ပေသည် ။ ထို့ကြောင့် လင်မယားနှစ်ဦးသဘောတူလျင် ကွာရှင်းရန် အလွန်လွယ်ကူသည့် ကိစ္စဖြစ်ပေသည်။

လင်မယား နှစ်ဦး သဘောတူညီလျင် အချိန်မရွှေး ကွာရှင်းနိုင်သည်။ နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းလျင် လင်မယားကွာ ရှင်းသည့် စာချုပ်ကို ရေးရမည်ဟူ၍ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ တွင်သော်လည်းကောင်း ယခုခေတ်ဥပဒေများတွင်သော် လည်းကောင်း ပြဌာန်းခြင်း မရှိပေ ။ လင်မယားနှစ်ဦး သဘောတူညီချက်အရ ကွာရှင်းလျင် လင်ခန်းမယားခန်း လုံးဝ ပြတ်စဲသည် ။ ” ဟု ဖွင့်ဆိုထားချက်အရ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း ကွာရှင်းရာတွင် နှစ်ဦးသဘောတူလျင် အချိန်မရွှေး ကွာရှင်းနိုင်ပြီး ထိုသို့ကွာရှင်းမှု့သည် ဥပဒေအရ တည်မြဲ ခိုင်မာမှု့ရှိသည့်အပြင် ကွာရှင်းသည့်ကိစ္စကို စာချုပ် ပင် ရေးစရာ မလိုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ထို့ပြင်အဆိုပါဥပဒေ စာမျက်နှာ ၁၃၈ တွင် ” နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းလျင် တရားရုံး၏ အမိန့် ဒီကရီ မပါဘဲ လင်ခန်း မယားခန်း လုံးဝပြတ်စဲသည် ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း စီရင်ထုံးများတွင် တညီတညွတ်တည်းတွေ့ ရသည် ” ဟု ပြဌာန်း ဖွင့်ဆိုချက်အရ ကွာရှင်းရာတွင် တရားရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် ကွာရှင်းစာချုပ်သော်လည်းကောင်း တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုပြီး တရားရုံးက ချမှတ်သည့် ကွာလိုမှု့ အမိန့် ဒီကရီသော်လည်းကောင်း မလိုအပ်သည်ကို တွေ့ရပါ သည် ။

ကွာရှင်းကြရာတွင် စာချုပ်ပြုလုပ်နေကြခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာမျက်နှာ ၁၃၉ တွင် ” အမှန်စင်စစ်မှာ နှစ်ဦးသဘောတူ ကျေကျေနပ်နပ် ကွာရှင်းလိုလျင် စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရန်လည်းမလို ။ ရပ်ရွှာ လူကြီးများကို အသိသက်သေပြုရန် မလိုအပ် ဟုလည်းကောင်း လင်မယားကွာရှင်းရာတွင် စာချုပ်စာတမ်း မပြုလုပ်လျင် ဖြစ်သော်လည်း စာချုပ်ပြုလုပ် ထားပါ က နောင်အရှုပ်အထွေး ပေါ်ပေါက်ပါလျင် အခိုင်လုံဆုံးသော သက်သေခံ အထောက်အထားဖြစ်နိုင်ပေသည် ဟု လည်းကောင်း ဖွင့်ဆိုချက်အရ လင်မယားကွာရှင်းရာတွင် စာချုပ်ပြုလုပ် ရန်မလိုသည်ကို တွေ့မြင်ရပြီး စာချုပ်ပြုလုပ်ရ ခြင်းမှာလည်း ဥပဒေအရ မဖြစ် မနေပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြုလုပ် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ နောင်အရှုပ်အထွေး ပေါ်ပေါက်လာလျင် အထောက်အထားအနေဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက် ပြုလုပ်နေကြ ခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ဆိုရလျင် လင်မယားကွာရှင်း ရာတွင် နှစ်ဦးသဘောတူလျင် မည်သည့် စာချုပ်စာတမ်း (တရားရုံးတွင်ချုပ်ဆိုသည့်ကွာရှင်းစာချုပ် ။တရားရုံးမဟုတ်သည့် ပြင်ပတွင်ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်) မျှ မလိုသကဲ့သို့ တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုပြီး အမိန့်ဒီကရီရမှ ကွာရှင်းမှု့ ဥပဒေအရ တရားဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကို တင်ပြလိုပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြင်ပတွင်နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းစာချုပ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးကွာရှင်းထားပြီး ဖြစ်ပါက အဆိုပါ စာချုပ်မှာ တရားရုံးတွင် ကွာရှင်းသည့် စာချုပ်မဟုတ်၍ တရားမဝင်ဟု ဆိုကာ ကွာရှင်းထားသူ အား ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင် ပြုမှု ဆောင်ရွှက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူခံရနိုင် သည်ကို အများသူငှာ သတိပြုနိုင်စေရန်အတွက် တင်ပြလိုက်ပါသည်။

စာချုပ်ရှေ့နေ ( U Aung Zay Ya) (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)