မုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ား…

ေလထု လႈပ္ရွားမႈ႕ပုံစံအရမြန္ျပည္နယ္တနသၤာရီေဒသအခ်ိဳ႕ရခိုင္ျပည္နယ္ဧရာဝတီတိုင္းအခ်ိဳ႕မႏၲေလးတိုင္းဘက္ မွာေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ႕ေတြ ရွိႏိုင္တယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာ တအား မျပင္းထန္ ႏိုင္ပါ။ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသ အခ်ိဳ႕မွာမိုးသည္းထန္ စြာ႐ြာႏိုင္တယ္။ေနရာကြက္မိုးႀကီးမႈ႕ေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။

ဧရာဝတီတိုင္ းရန္ကုန္တိုင္းပဲ ခူးတိုင္းမြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္းကလည္းမုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ားမုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ား
႐ြာမွာပါေနရာစိပ္စိပ္ေတာ့ ႐ြာႏိုင္တယ္ မေကြးတိုင္းမႏၲေလးတိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ကယားျပည္နယ္ေနျပည္ေတာ္ ဘက္ေနရာ က်ဲက်ဲ ေလးနဲ႔ ႐ြာႏိုင္ပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္မုတ္သုံေလ အားအသင့္အတင့္ ရွိေနပါသည္။

ရန္ကုန္မွ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္‌ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္းခန႔္မွန္းခ်က္မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။ အျမင္တာ ။ (၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ မိုင္ဝက္ေအာက္။ေရျပင္ေလ။

မုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ားေတာင္(သို႔) အေနာက္ေတာင္၊ တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္ (၅-၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။လႈိင္းအ‌ေျခအေန။ လႈိင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။

လႈိင္းအျမင့္။ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန႔္။ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္

ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္

မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးႏိုင္ပါသည္။အျမင္တာ ။ (၃)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ မိုင္ဝက္ေအာက္။ေရျပင္ေလ။

ေတာင္ (သို႔) အေနာက္ေတာင္၊တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္ (၁၀-၁၅)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိုင္(၃၀)။

လႈိင္းအ‌ေျခအေန။ လႈိင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။လႈိင္းအျမင့္။ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန႔္။

မုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ား

2.7.2021 မုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ားေလထု လႈပ္ရွားမႈ႕ပုံစံအရမြန္ျပည္နယ္

တနသၤာရီေဒသအခ်ိဳ႕ရခိုင္ျပည္နယ္ဧရာဝတီတိုင္းအခ်ိဳ႕မႏၲေလးတိုင္းဘက္မွာေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ႕ေတြ ရွိႏိုင္တယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာတအားမျပင္းထန္ႏိုင္ပါ။စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ႕မွာမိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္တယ္။

ေနရာကြက္မိုးႀကီးမႈ႕ေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ဧရာဝတီတိုင္းရန္ကုန္တိုင္းပဲခူးတိုင္းမြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္း

မုတ္သုန္ေလၾကမ္းမ်ား တိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာႏိုင္ေသာေဒသမ်ား

ကလည္း႐ြာမွာပါေနရာစိပ္စိပ္ေတာ့ ႐ြာႏိုင္တယ္မေကြးတိုင္းမႏၲေလးတိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ကယားျပည္နယ္ေနျပည္ေတာ္ဘက္ေနရာ က်ဲက်ဲ ေလးနဲ႔ ႐ြာႏိုင္ပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ မုတ္သုံေလ အားအသင့္အတင့္ ရွိေနပါသည္။ရန္ကုန္မွ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္‌ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္

ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္းခန႔္မွန္းခ်က္

မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။အျမင္တာ ။ (၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ မိုင္ဝက္ေအာက္။ေရျပင္ေလ။ ေတာင္(သို႔) အေနာက္ေတာင္၊

တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္ (၅-၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။လႈိင္းအ‌ေျခအေန။ လႈိင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။လႈိင္းအျမင့္။ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန႔္။

ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္

ယေန႔မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္

မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ ေဒသအလိုက္ မိုးႀကီးႏိုင္ပါသည္။အျမင္တာ ။ (၃)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ မိုင္ဝက္ေအာက္။

ေရျပင္ေလ။ ေတာင္ (သို႔) အေနာက္ေတာင္၊တစ္နာရီပင္လယ္မိုင္ (၁၀-၁၅)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိုင္(၃၀)။

လႈိင္းအ‌ေျခအေန။ လႈိင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္။လႈိင္းအျမင့္။ (၆)ေပမွ (၈)ေပခန႔္။

မိုးဇလ

လေထု လှုပ်ရှားမှု့ပုံစံအရမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီဒေသအချို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းအချို့မန္တလေးတိုင်းဘက် မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု့တွေ ရှိနိုင်တယ်။

တစ်ချို့နေရာမှာ တအား မပြင်းထန် နိုင်ပါ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသ အချို့မှာမိုးသည်းထန် စွာရွာနိုင်တယ်။နေရာကွက်မိုးကြီးမှု့တွေ ရှိလာနိုင်တယ်။

ဧရာဝတီတိုင် းရန်ကုန်တိုင်းပဲ ခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းကလည်းမုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများမုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများ
ရွာမှာပါနေရာစိပ်စိပ်တော့ ရွာနိုင်တယ် မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နေပြည်တော် ဘက်နေရာ ကျဲကျဲ လေးနဲ့ ရွာနိုင်ပါတယ်။

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။

ရန်ကုန်မှ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်‌လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ အမြင်တာ ။ (၄)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် မိုင်ဝက်အောက်။ရေပြင်လေ။

မုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများတောင်(သို့) အနောက်တောင်၊ တစ်နာရီပင်လယ်မိုင် (၅-၁၀)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ (၂၅)မိုင်။လှိုင်းအ‌ခြေအနေ။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။

လှိုင်းအမြင့်။ (၆)ပေမှ (၈)ပေခန့်။ရန်ကုန်မှ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်

ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်

မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဒေသအလိုက် မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။အမြင်တာ ။ (၃)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် မိုင်ဝက်အောက်။ရေပြင်လေ။

တောင် (သို့) အနောက်တောင်၊တစ်နာရီပင်လယ်မိုင် (၁၀-၁၅)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ မိုင်(၃၀)။

လှိုင်းအ‌ခြေအနေ။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။လှိုင်းအမြင့်။ (၆)ပေမှ (၈)ပေခန့်။

မုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများ

2.7.2021 မုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများလေထု လှုပ်ရှားမှု့ပုံစံအရမွန်ပြည်နယ်

တနင်္သာရီဒေသအချို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းအချို့မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု့တွေ ရှိနိုင်တယ်။

တစ်ချို့နေရာမှာတအားမပြင်းထန်နိုင်ပါ။စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသအချို့မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်တယ်။

နေရာကွက်မိုးကြီးမှု့တွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်း

မုတ်သုန်လေကြမ်းများ တိုက်ခတ်နိုင်သောဒေသများနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာနိုင်သောဒေသများ

ကလည်းရွာမှာပါနေရာစိပ်စိပ်တော့ ရွာနိုင်တယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ဘက်နေရာ ကျဲကျဲ လေးနဲ့ ရွာနိုင်ပါတယ်။

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ရန်ကုန်မှ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်‌လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်

ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်

မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။အမြင်တာ ။ (၄)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် မိုင်ဝက်အောက်။ရေပြင်လေ။ တောင်(သို့) အနောက်တောင်၊

တစ်နာရီပင်လယ်မိုင် (၅-၁၀)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ (၂၅)မိုင်။လှိုင်းအ‌ခြေအနေ။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။လှိုင်းအမြင့်။ (၆)ပေမှ (၈)ပေခန့်။

ရန်ကုန်မှ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်

ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်

မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဒေသအလိုက် မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။အမြင်တာ ။ (၃)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် မိုင်ဝက်အောက်။

ရေပြင်လေ။ တောင် (သို့) အနောက်တောင်၊တစ်နာရီပင်လယ်မိုင် (၁၀-၁၅)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ မိုင်(၃၀)။

လှိုင်းအ‌ခြေအနေ။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။လှိုင်းအမြင့်။ (၆)ပေမှ (၈)ပေခန့်။

မိုးဇလ