ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား…

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား…

၅၀၅ (က) ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအနက္

ဒီေန႔ လြတ္ေျမာက္လာသူေတြကေတာ့

ပိုင္တံခြန္ႏွင့္ အူဝဲတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းကနဦးသတင္းအရ သိရွိရပါတယ္…။

ေနာက္ထပ္ဘယ္သူေတြ ပါေသးလဲဆိုတာကို

ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါမယ္…။

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 1

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 2

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 3

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 4

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 5

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 6

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 7

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား 8

Zawgyi Version

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား…

၅၀၅ (က) ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားအနက္

ဒီေန႔ လြတ္ေျမာက္လာသူေတြကေတာ့

ပိုင္တံခြန္ႏွင့္ အူဝဲတို႔ျဖစ္ေၾကာင္ကနဦးသတင္းအရ သိ႐ွိရပါတယ္…။

ေနာက္ထပ္ဘယ္သူေတြ ပါေသးလဲဆိုတာကို

ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါမယ္…။

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 1

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 2

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 3

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 4

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 5

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 6

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 7

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွလြတ္လာၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား 8

Zawgyi Version